tots

  DADES PERSONALS DEL JUGADOR

  CATEGORIA

  INFANTILCADETJÚNIOR

  NOM

  COGNOMS

  DATA NAIXEMENT

  ADREÇA

  CP

  POBLACIÓ   

  TELÈFON 1

  TELÈFON 2   

  CORREU ELECTRÒNIC

  GERMANS

  Tens algun germà gran al CBB jugant en alguna altra categoria? SiNo

  En cas afirmatiu, en quina?

  QUOTA A PAGAR

  Quota estandard:-

  Descompte 20% per germà: -

  TOTAL QUOTA:

  -

  FORMA DE PAGAMENT

  FORMA PAGAMENT

  Pagament amb TargetaPagament amb Targeta o Efectiu a l'oficina (Properament donarem horaris)Transferència o ingrés al compte del CB Balaguer Banc Sabadell - ES96 0081 0106 64 0001226726

  Per pagaments a terminis, escollir opció targeta o parlar amb tresoreria@cbbalaguer.cat

  No es giraran rebuts bancaris!

  AUTORITZACIONS

  En/na com a pare/mare/tutor de la persona inscrita en aquest full, i amb DNI autoritzo a:

  1- Realitzar l'activitat de bàsquet al CB Balaguer amb tot el que comporta: desplaçaments, entrenament i altres activitats que es derivessin d'aquesta pràctica esportiva. Així mateix deslliuro de qualsevol responsabilitat a aquells adults que de manera voluntària s'avenen a portar jugadors en els seus vehícles.

  2- Que aquesta autorització es faci extensiva a les decisions medicoquirúrgiques que fossin necessàries d'adoptar en cas d'extrema urgència sempre a l'empara de la pertinent direcció facultativa.

  3- Que la imatge del jugador pugui aparèixer en qualsevol activitat derivada del CB Balaguer, així com a les xarxes socials oficials del club.

  4- LOPD. Les dades reflectides en aquest imprés seran tractades confidencialment i no podran ser transmeses a cap entitat fora del club.

  5 -Política de compra i la política de venta

  Dono la meva conformitat, a tots els punts d'aquest full

   DADES PERSONALS DEL JUGADOR

   CATEGORIA

   BABIESESCOLA

   NOM

   COGNOMS

   DATA NAIXEMENT

   ADREÇA

   CP

   POBLACIÓ   

   TELÈFON 1

   TELÈFON 2   

   CORREU ELECTRÒNIC

   GERMANS

   Tens algun germà gran al CBB jugant en alguna altra categoria? SiNo

   En cas afirmatiu, en quina?

   QUOTA A PAGAR

   Quota estandard:-

   Descompte 20% per germà: -

   TOTAL QUOTA:

   -

   FORMA DE PAGAMENT

   FORMA PAGAMENT

   Pagament amb TargetaPagament amb Targeta o Efectiu a l'oficina (Properament donarem horaris)Transferència o ingrés al compte del CB Balaguer Banc Sabadell - ES96 0081 0106 64 0001226726

   Per pagaments a terminis, escollir opció targeta o parlar amb tresoreria@cbbalaguer.cat

   No es giraran rebuts bancaris!

   AUTORITZACIONS

   En/na com a pare/mare/tutor de la persona inscrita en aquest full, i amb DNI autoritzo a:

   1- Realitzar l'activitat de bàsquet al CB Balaguer amb tot el que comporta: desplaçaments, entrenament i altres activitats que es derivessin d'aquesta pràctica esportiva. Així mateix deslliuro de qualsevol responsabilitat a aquells adults que de manera voluntària s'avenen a portar jugadors en els seus vehícles.

   2- Que aquesta autorització es faci extensiva a les decisions medicoquirúrgiques que fossin necessàries d'adoptar en cas d'extrema urgència sempre a l'empara de la pertinent direcció facultativa.

   3- Que la imatge del jugador pugui aparèixer en qualsevol activitat derivada del CB Balaguer, així com a les xarxes socials oficials del club.

   4- LOPD. Les dades reflectides en aquest imprés seran tractades confidencialment i no podran ser transmeses a cap entitat fora del club.

   5 -Política de compra i la política de venta

   Dono la meva conformitat, a tots els punts d'aquest full

    DADES PERSONALS DEL JUGADOR

    CATEGORIA

    MINIPREMINI

    NOM

    COGNOMS

    DATA NAIXEMENT

    ADREÇA

    CP

    POBLACIÓ   

    TELÈFON 1

    TELÈFON 2   

    CORREU ELECTRÒNIC

    GERMANS

    Tens algun germà gran al CBB jugant en alguna altra categoria? SiNo

    En cas afirmatiu, en quina?

    QUOTA A PAGAR

    Quota estandard:-

    Descompte 20% per germà: -

    TOTAL QUOTA:

    -

    FORMA DE PAGAMENT

    FORMA PAGAMENT

    Pagament amb TargetaPagament amb Targeta o Efectiu a l'oficina (Properament donarem horaris)Transferència o ingrés al compte del CB Balaguer Banc Sabadell - ES96 0081 0106 64 0001226726

    Per pagaments a terminis, escollir opció targeta o parlar amb tresoreria@cbbalaguer.cat

    No es giraran rebuts bancaris!

    AUTORITZACIONS

    En/na com a pare/mare/tutor de la persona inscrita en aquest full, i amb DNI autoritzo a:

    1- Realitzar l'activitat de bàsquet al CB Balaguer amb tot el que comporta: desplaçaments, entrenament i altres activitats que es derivessin d'aquesta pràctica esportiva. Així mateix deslliuro de qualsevol responsabilitat a aquells adults que de manera voluntària s'avenen a portar jugadors en els seus vehícles.

    2- Que aquesta autorització es faci extensiva a les decisions medicoquirúrgiques que fossin necessàries d'adoptar en cas d'extrema urgència sempre a l'empara de la pertinent direcció facultativa.

    3- Que la imatge del jugador pugui aparèixer en qualsevol activitat derivada del CB Balaguer, així com a les xarxes socials oficials del club.

    4- LOPD. Les dades reflectides en aquest imprés seran tractades confidencialment i no podran ser transmeses a cap entitat fora del club.

    5 -Política de compra i la política de venta

    Dono la meva conformitat, a tots els punts d'aquest full