dev

  INFORMACIÓ INICIAL

  L'any passat ja vaig jugar en aquest club? SiNo
  JUGADOR/A


  DADES PERSONALS DEL JUGADOR

  CATEGORIA
  SÈNIOR ????-2002
  NOM
  COGNOMS
  DATA NAIXEMENT
  ADREÇA
  CP
  POBLACIÓ   
  TELÈFON 1
  TELÈFON 2   
  CORREU ELECTRÒNIC


  GERMANS


  Tens algun germà mes gran al CBB jugant en alguna altra categoria? SiNo
  En cas afirmatiu, en quina?


  QUOTA A PAGAR

  Quota estandard:-

  Descompte 20% per germà: -

  Descompte COVID-19: -

  TOTAL QUOTA:
  -  FORMA DE PAGAMENT

  FORMA PAGAMENT
  Pagament amb TargetaPagament amb Targeta o Efectiu a l'oficina (Al setembre donarem horaris)Transferència o ingrés al compte del CB Balaguer Banc Sabadell - ES96 0081 0106 64 0001226726  Per pagaments a terminis, escollir opció targeta o parlar amb tresoreria@cbbalaguer.cat
  AUTORITZACIONS


  1- Realitzar l'activitat de bàsquet al CB Balaguer amb tot el que comporta: desplaçaments, entrenament i altres activitats que es derivessin d'aquesta pràctica esportiva. Així mateix deslliuro de qualsevol responsabilitat a aquells adults que de manera voluntària s'avenen a portar jugadors en els seus vehícles.

  2- Que aquesta autorització es faci extensiva a les decisions medicoquirúrgiques que fossin necessàries d'adoptar en cas d'extrema urgència sempre a l'empara de la pertinent direcció facultativa.

  3- Que la imatge del jugador pugui aparèixer en qualsevol activitat derivada del CB Balaguer, així com a les xarxes socials oficials del club.

  4- LOPD. Les dades reflectides en aquest imprés seran tractades confidencialment i no podran ser transmeses a cap entitat fora del club.

  5 -Política de compra i la política de venta  Descarrega el document de Revisio mèdica d'aquest enllaç: Descarregar REVISIÓ MÈDICAi puja-la un cop completada:


  Descarrega el document de Sol·licitud de Llicència d'aquest enllaç:
  SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA
  puja-la un cop completada:


  REBUT BANCARI (si fas transferència)


  FOTO CARNET


  Dono la meva conformitat, a tots els punts d'aquest full