BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ TEMPORADA 2020/21 – INFANTIL, CADET I JÚNIOR

INFORMACIÓ INICIAL

L'any passat ja vaig jugar en aquest club? SiNo
JUGADOR/A


DADES PERSONALS DEL JUGADOR

CATEGORIA
INFANTIL 2007-2008CADET 2005-2006JÚNIOR 2003-2004
NOM
COGNOMS
DATA NAIXEMENT
ADREÇA
CP
POBLACIÓ   
TELÈFON 1
TELÈFON 2   
CORREU ELECTRÒNIC


GERMANS


Tens algun germà mes gran al CBB jugant en alguna altra categoria? SiNo
En cas afirmatiu, en quina?


QUOTA A PAGAR

Quota estandard:-

Descompte 20% per germà: -

Descompte COVID-19: -

TOTAL QUOTA:
-FORMA DE PAGAMENT

FORMA PAGAMENT
Pagament amb TargetaPagament amb Targeta o Efectiu a l'oficina (Al setembre donarem horaris)Transferència o ingrés al compte del CB Balaguer Banc Sabadell - ES96 0081 0106 64 0001226726Per pagaments a terminis, escollir opció targeta o parlar amb tresoreria@cbbalaguer.cat
AUTORITZACIONS


En/na com a pare/mare/tutor de la persona inscrita en aquest full, i amb DNI autoritzo a:


1- Realitzar l'activitat de bàsquet al CB Balaguer amb tot el que comporta: desplaçaments, entrenament i altres activitats que es derivessin d'aquesta pràctica esportiva. Així mateix deslliuro de qualsevol responsabilitat a aquells adults que de manera voluntària s'avenen a portar jugadors en els seus vehícles.

2- Que aquesta autorització es faci extensiva a les decisions medicoquirúrgiques que fossin necessàries d'adoptar en cas d'extrema urgència sempre a l'empara de la pertinent direcció facultativa.

3- Que la imatge del jugador pugui aparèixer en qualsevol activitat derivada del CB Balaguer, així com a les xarxes socials oficials del club.

4- LOPD. Les dades reflectides en aquest imprés seran tractades confidencialment i no podran ser transmeses a cap entitat fora del club.

5 -Política de compra i la política de ventaDescarrega el document de Revisio mèdica d'aquest enllaç: Descarregar REVISIÓ MÈDICA (2005 i posteriors) o Descarregar REVISIÓ MÈDICA (2004 i anteriors) i puja-la un cop completada:
(sol pels nous jugadors, els que ja estàveu l'any passat no és necessari)
[filel revisioMedica limit:100mb filetypes:pdf|jpg|png]


Descarrega el document de Sol·licitud de Llicència d'aquest enllaç:
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA
puja-la un cop completada:


Descarrega el document del COVID-19 directament d'aquest enllaç:
DOCUMENT COVID-19
puja-la un cop completada:


REBUT BANCARI (si fas transferència)


FOTO CARNET


Dono la meva conformitat, a tots els punts d'aquest full