BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ TEMPORADA 2020/21 – INFANTIL, CADET I JÚNIOR

  INFORMACIÓ INICIAL

  L'any passat ja vaig jugar en aquest club? SiNo
  JUGADOR/A


  DADES PERSONALS DEL JUGADOR

  CATEGORIA
  INFANTIL 2008-2007CADET 2006-2007JÚNIOR 2004-2005
  NOM
  COGNOMS
  DATA NAIXEMENT
  ADREÇA
  CP
  POBLACIÓ   
  TELÈFON 1
  TELÈFON 2   
  CORREU ELECTRÒNIC


  GERMANS


  Tens algun germà gran al CBB jugant en alguna altra categoria? SiNo
  En cas afirmatiu, en quina?


  QUOTA A PAGAR

  Quota estandard:-

  Descompte 20% per germà: -

  Descompte COVID-19: -

  TOTAL QUOTA:
  -  FORMA DE PAGAMENT

  FORMA PAGAMENT
  Pagament amb TargetaPagament amb Targeta o Efectiu a l'oficina (Al setembre donarem horaris)Transferència o ingrés al compte del CB Balaguer Banc Sabadell - ES96 0081 0106 64 0001226726BIZUM  Per pagaments a terminis, escollir opció targeta o parlar amb tresoreria@cbbalaguer.cat


  No es giraran rebuts bancaris!
  AUTORITZACIONS


  En/na com a pare/mare/tutor de la persona inscrita en aquest full, i amb DNI autoritzo a:


  1- Realitzar l'activitat de bàsquet al CB Balaguer amb tot el que comporta: desplaçaments, entrenament i altres activitats que es derivessin d'aquesta pràctica esportiva. Així mateix deslliuro de qualsevol responsabilitat a aquells adults que de manera voluntària s'avenen a portar jugadors en els seus vehícles.

  2- Que aquesta autorització es faci extensiva a les decisions medicoquirúrgiques que fossin necessàries d'adoptar en cas d'extrema urgència sempre a l'empara de la pertinent direcció facultativa.

  3- Que la imatge del jugador pugui aparèixer en qualsevol activitat derivada del CB Balaguer, així com a les xarxes socials oficials del club.

  4- LOPD. Les dades reflectides en aquest imprés seran tractades confidencialment i no podran ser transmeses a cap entitat fora del club.

  5 -Política de compra i la política de venta  Descarrega el document de Revisio mèdica d'aquest enllaç: Descarregar REVISIÓ MÈDICA (2005 i posteriors) o Descarregar REVISIÓ MÈDICA (2004 i anteriors) i puja-la un cop completada:
  (sol pels nous jugadors, els que ja estàveu l'any passat no és necessari)
  [filel revisioMedica limit:100mb filetypes:pdf|jpg|png]


  Descarrega el document de Sol·licitud de Llicència d'aquest enllaç:
  SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA
  puja-la un cop completada:


  Descarrega el document del COVID-19 directament d'aquest enllaç:
  DOCUMENT COVID-19
  puja-la un cop completada:


  REBUT BANCARI (si fas transferència)


  FOTO CARNET


  Dono la meva conformitat, a tots els punts d'aquest full