BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ TEMPORADA 2018/19 – ESCOLA

DADES PERSONALS DEL JUGADOR

CATEGORIA
BABIES 2014-2015-2016ESCOLA 2012-2013PREMINI 2010-2011
NOM
COGNOMS
DATA NAIXEMENT
ADREÇA
CP
POBLACIÓ   
TELÈFON 1
TELÈFON 2   
CORREU ELECTRÒNIC


DADES BANCÀRIES (imprescindible adjuntar còpia d'un document on aparegui el núm. de compte)

NOM TITULAR
COGNOMS TITULAR
ENTITAT BANCÀRIA
Nº DE COMPTE
FORMA PAGAMENT
Quota anual (130 €)Quota a terminis (2 x 70€)Transferència o ingrés al compte del CB Balaguer Banc Sabadell - ES96 0081 0106 64 0001226726

Tens algun germà al CBB jugant en alguna altra categoria?
En cas afirmatiu, en quina?

En/na com a pare/mare/tutor de la persona inscrita en aquest full, i amb DNI autoritzo a:


1- Realitzar l'activitat de bàsquet al CB Balaguer amb tot el que comporta: desplaçaments, entrenament i altres activitats que es derivessin d'aquesta pràctica esportiva. Així mateix deslliuro de qualsevol responsabilitat a aquells adults que de manera voluntària s'avenen a portar jugadors en els seus vehícles.

2- Que aquesta autorització es faci extensiva a les decisions medicoquirúrgiques que fossin necessàries d'adoptar en cas d'extrema urgència sempre a l'empara de la pertinent direcció facultativa.

3- Que la imatge del jugador pugui aparèixer en qualsevol activitat derivada del CB Balaguer, així com a les xarxes socials oficials del club.

4- LOPD. Les dades reflectides en aquest imprés seran tractades confidencialment i no podran ser transmeses a cap entitat fora del club.Descarrega el document de Revisio mèdica d'aquest enllaç: Descarregar REVISIÓ MÈDICAi puja-la un cop completada:


Descarrega el document de Sol·licitud de Llicència d'aquest enllaç:
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA
puja-la un cop completada:REBUT BANCARI (si fas transferència)


FOTO CARNET


Dono la meva conformitat, a tots els punts d'aquest full